Passa al contingut principal

Estimar no fa mal. NO a la Violència Masclista
"El programa Estimar no Fa Mal s’emmarca dins la línia estratègica de Sensibilització i Prevenció del Programa d’Intervenció Integral contra la Violència Masclista (PIIVM 2012-2015) i respon a la voluntat d’endreçar, homogeneïtzar i millorar l’eficàcia del conjunt de les actuacions preventives així com dels continguts que s’adrecen a joves adolescents que es realitzen des de les diferents administracions públiques i institucions.
Dins d'aquest programa, entenem per actuacions preventives el conjunt d’accions de caràcter pedagògic i/o formatiu encaminades a evitar o reduir la incidència de la violència masclista. El reforç dels factors de protecció i la promoció de valors de respecte i d’igualtat facilitaran que les persones joves puguin identificar situacions abusives en les seves relacions afectives-sexuals. Entenem, doncs, per relacions abusives aquelles situacions d’abús i violència que es poden donar en el marc d’una relació afectiva, amorosa o sexual, tant si existeix un vincle estable com puntual. El programa Estimar no Fa Mal s’adreça a persones joves d’entre 10 i 19 anys, a professionals de tots els àmbits que treballen amb aquests joves i que poden actuar com a agents preventius, així com a pares i mares.

Entre d’altres objectius, el programa Estimar no Fa Mal pretén dotar els i les professionals que treballen amb joves adolescents de les competències necessàries per tal que puguin realitzar accions de prevenció de les situacions d'abús en les relacions de parella i afectives i fomentar actituds i comportaments igualitaris, tot promovent la reflexió al voltant dels comportaments abusius vinculats als rols de gènere i als models de feminitat i masculinitat."